Vedtægter

Foreningens navn og formål

§ 1 Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Alternativets Unge og forkortes ÅU.

§ 2 Formål

Stk. 1. Foreningen arbejder for at styrke unges demokratiske stemme både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Stk. 2. Foreningen arbejder for, at flere unge tager del i og ansvar for en seriøs bæredygtig omstilling.

Stk. 3. Foreningen arbejder for, at Alternativet som bevægelse og politisk platform bliver et samlingspunkt for alle generationer. Alternativets Unge arbejder for at mindske den aldersdiskrimination, der ofte hersker inden for det lokale og globale samfund.

§3 - Foreningens virke

Stk. 1. Foreningen baserer sit virke på Alternativets værdier, dogmer og manifest.

Foreningsstruktur

§ 4 Foreningsmyndigheder

Stk. 1. Foreningens myndigheder er:

 1. Landsmødet

 2. Landsforeningen

 3. Storkredsforeningerne

 4. Lokalforeningerne

Stk. 2. En storkredsforenings vedtægter skal godkendes af Landstovholdergruppen, ligesom en lokalforenings vedtægter skal godkendes af storkredstovholdergruppen, før foreningen kan anses som en del af landsforeningen. Såfremt en storkredsforening ikke er stiftet, godkender Landstovholdergruppen lokalforeningens vedtægter.

Medlemskab

§ 5 Medlemskab

Stk. 1. Enhver, uanset alder, kan opnå medlemskab af foreningen, hvis vedkommende tilslutter sig foreningens formål og virke jf. §§ 2 og 3.

Stk. 2. Landstovholdergruppen har ansvaret for at registreringen af medlemmer og opkrævningen af kontingent forløber ansvarligt.

Stk. 3. Medlemmer opnår stemmeret og valgbarhed 14 dage efter betalt kontingent.

Stk. 4. Alternativets Unges minimumskontingent skal følge Alternativets minimumskontingent.

Stk. 5. Medlemmer af landsforeningen har medlemsrettigheder i den storkreds- og lokalforening hvor medlemmet har adresse, medmindre vedkommende har bopæl i udlandet jf. stk. 7. Der kan dispenseres fra dette, såfremt den Landstovholdergruppen acceptere det.

Stk. 6. Ethvert medlem af foreningen har ret til at gennemføre arrangementer i foreningens navn, såfremt arrangementet ikke strider imod foreningens formål eller virke jf. §§ 2 og 3.

Stk. 7. Personer med bopæl i udlandet optages kun i landsforeningen. Landstovholdergruppen kan tildele medlemmet stemmeret og valgbarhed.

Stk. 8. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til landstovholdergruppen. Allerede betalt kontingent tilbagebetales aldrig.

§ 6 Eksklusion

Stk. 1. Eksklusion af et medlem af foreningen kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder § 4, stk. 1. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske, hvis medlemmet groft, og efter klar advarsel, modarbejder foreningens formål eller virke. I særligt grove tilfælde kan eksklusion ske på baggrund af enkeltstående forhold. I eksklusionssager, skal der den, der eventuelt skal ekskluderes, have mulighed for at inddrage et konfliktmæglingsråd

Stk. 2. Eksklusion kan kun ske ved beslutning ved 2/3 flertal på et møde i Landstovholdergruppen. Medlemmet indstilles til eksklusion af en landstovholder. Medlemmet har ret til at vide hvem, som har indstillet vedkommene, og indbydes med taleret til det punkt, hvor eksklusionen behandles. Indbydelse skal ske med minimum 7 døgns varsel.

Stk. 3. Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde ved skriftlig henvendelse til Landstovholdergruppen senest 4 uger før landsmødet. Medlemmet har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.

Landsmødet

§ 7 Det ordinære landsmøde

Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed. Landsmødet afholdes årligt i fjerde kvartal.

Stk. 2. Landsmødet er åbent for alle foreningens medlemmer og af Landstovholdergruppen inviterede gæster.

Stk. 3. Skriftlig indkaldelse til det ordinære landsmøde skal være udsendt til samtlige medlemmer mindst 6 uger før mødets start. Med indkaldelse følger en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder nedenstående punkter:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af stemmetællere og mindst to referenter.

 3. Vedtagelse af dagsorden.

 4. Landstovholdergruppens beretning til godkendelse.

 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer.

 7. Behandling af forslag til resolutioner.

 8. Valg til Landstovholdergruppen.

 9. Fastlæggelse af minimumskontingent.

 10. Valg af revisor.

 11. Eventuelt.

 12. Godkendelse af landsmødet.

Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen kan stille forslag til behandling ved landsmødet og kan kandidere til Landstovholdergruppen, jf. §7 stk. 5 og 6.

Stk. 5. Alle forslag til behandling og kandidaturer til Landstovholdergruppen, skal være Landstovholdergruppen i hænde senest 4 uger før landsmødet.

Stk. 6. Alle forslag og opstillinger skal være medlemmerne i hænde, senest 2 uger før landsmødets afholdelse.

§ 8 - Det ekstraordinære landsmøde

Stk 1. Ekstraordinært landsmøde indkaldes såfremt 1/3 af Landstovholdergruppen, mindst halvdelen af storkredsforeningernes tovholdergrupper, eller minimum 1/5 af medlemmerne begærer det.

Stk 2. Indkaldelse med forslag til dagsorden til det ekstraordinære landsmøde, skal være medlemmerne i hænde, senest en uge efter, at Landstovholdergruppen har modtaget begæring herom. Det ekstraordinære landsmøde afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel, og modtaget forslag til behandling samt opstillinger, fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet.

§ 9 - Stemmeprocedurer

Stk. 1. Afgørelser om forslag til behandling på landsmødet træffes ved 3/5 flertal, medmindre andet er specificeret i vedtægterne.

Stk. 2. Ved personvalg til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 3. Ved personvalg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. De kandidater med flest stemmer vælges, uanset antallet af stemmer.

Stk. 4. Ved personvalg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.

Stk. 5. Ved personvalg offentliggøres kun resultatet af afstemningen i form af valgte/ikke-valgte, mens det nøjagtige stemmetal kun kan oplyses til den enkelte opstillede i den gældende afstemning efter deres forespørgsel.

Landstovholdergruppen

§ 10 - Landstovholdergruppen

Stk. 1. Landsforeningen ledes mellem to landsmøder af en Landstovholdergruppe. Landstovholdergruppen består af 5 medlemmer valgt ved landsmødet samt op til to medlemmer fra hvert storkredsforening. Der vælges fire suppleanter til de af landsmødet valgte landstovholdere, som rangeres efter stemmeantal. Det tilstræbes at landstovholdergruppen er så mangfoldig som muligt.

Stk. 2. Landstovholdergruppen er beslutningsdygtig såfremt, at mindst 3/5 af gruppens medlemmer er til stede.

Stk. 3. Landstovholdergruppen konstituerer sig ved det først afholdte møde efter landsmødet med to sekretærer og en kasserer. Valget af sekretærer og kasser følger stemmeprocedurerne som beskrevet i §9, stk. 2 og 3. Sekretærerne er ansvarlige for det praktiske i forbindelse med Landstovholdergruppens arbejde, herunder indkaldelse og afholdelse af møder. Landstovholdergruppen kan til enhver tid omkonstituere sig, og medlemmerne informeres derpå.

Stk. 4. Landstovholdergruppen har ansvaret for at understøtte de initiativer og aktiviteter, som medlemmer af foreningen tager, samt at varetage foreningens økonomi og ekstern politisk deltagelse på nationalt niveau.

Stk. 5. Landstovholdergruppen kan med 2/3 flertal uddele ordførerskaber til foreningens medlemmer, der har mandat til at udtale sig på vegne af foreningen.

Stk. 6. Landstovholdergruppen forpligter sig til at orientere Alternativets Hovedbestyrelse om 120 foreningens arbejde og udvikling.

Økonomi og opløsning

§ 11 - Økonomi

Stk. 1. Foreningen tegnes af Landstovholdergruppens to sekretærer og kassereren. Ved køb og salg af fast ejendom er det dog altid den samlede Landstovholdergruppe, der tegner foreningen.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Årsregnskabet aflægges af kassereren og fremlægges til godkendelse på det ordinære landsmøde. Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Stk. 4. Ved økonomiske bidrag, udover kontingentet, på samlet set 1.000,- kroner eller over, i løbet af et regnskabsår, offentliggøres bidragsyderen og beløbet i regnskabet.

Stk. 5. Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder Landstovholdergruppen, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

§12 Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kræver en beslutning af et flertal i Landstovholdergruppen samt en efterfølgende vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Det ene landsmøde skal være ordinært, og der skal være mindst en måned imellem de to besluttende landsmøder.

Stk. 2. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som foreningen bygger på.

Stk. 3. Ved opløsning af Alternativet som forening, kan Alternativets Ungenetværk ved et landsmøde beslutte at opløse Alternativets Ungenetværk, eller lade foreningen fortsætte uafhængigt af Alternativet.

Stk. 4. Ved opløsning jf. §12 stk. 3 bortfalder §12 stk. 1.Vedtaget på Alternativets Unges stiftende generalforsamling d. 10. december 2016 i Odense.

Download som pdf