Vedtægter

Foreningens navn og formål

§ 1 – ​ Navn​  

Stk. 1. Foreningens navn er Alternativets Unge og forkortes ÅU. På engelsk hedder

foreningen Alternative Youth.

 

§ 2 – ​ Formål​

Stk. 1. Foreningen arbejder for at styrke unges demokratiske stemme både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Stk. 2. Foreningen arbejder for, at flere unge tager del i og ansvar for en seriøs bæredygtig omstilling. 

Stk. 3. Foreningen arbejder for, at Alternativet som bevægelse og politisk platform bliver et samlingspunkt for alle generationer. Alternativets Unge arbejder for at mindske den aldersdiskrimination, der ofte hersker inden for det lokale og globale samfund. 

 

§3 – ​ Manifest​  

Stk. 1. 

Der er altid et alternativ! 

Alternativets Unge er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og​ levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. 

Alternativets Unge er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. ​  

Alternativets Unge er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativets Unge er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på​ den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. 

Alternativets Unge er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. ​Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. 

Alternativets Unge er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne. 

Alternativets Unge er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. ​

Alternativets Unge er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. 

Alternativets Unge er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den​ fremtid, vi skal være fælles om. 

Alternativets Unge er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen​ gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. 

Alternativets Unge er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt​ helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. 

Alternativets Unge er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. 

Det er Alternativets Unge. 

  

§4 – ​ Organisationskultur​  

Stk. 1. Alt arbejde i Alternativets Unge skal foregå i overensstemmelse med vores værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. 

Stk. 2. Alternativets Unge skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.  

 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 

 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 

 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 

 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 

 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan vores politiske visioner kan nås. 

 

Foreningsstruktur 

§ 5 – ​ Foreningsmyndigheder​  

Stk. 1. Foreningens myndigheder er: 

 1. Landsmødet 

 2. Landsforeningen 

 3. Lokalforeningerne 

Stk. 2. Lokalforeningers vedtægter skal godkendes af Landsrådet før foreningen kan anses som en del af landsforeningen.

 

Medlemskab 

§ 6 – ​ Medlemskab​  

Stk. 1. Enhver, uanset alder, kan opnå medlemskab af foreningen, hvis vedkommende tilslutter sig foreningens formål og virke jf. §§ 2, 3 og 4. 

Stk. 2. Daglig øverste ledelse har ansvaret for at registreringen af medlemmer og opkrævningen af kontingent forløber ansvarligt.

Stk. 3. Medlemmer opnår stemmeret og valgbarhed efter betalt kontingent. 

Stk. 4. Minimumskontingentet følger det minimumskontingent, som er fastsat af foreningens seneste landsmøde. 

Stk. 5. Medlemmer af landsforeningen har medlemsrettigheder i den lokalforening, medlemmet har valgt gennem medlemsportalen.

Stk. 6. Ethvert medlem af foreningen har ret til at gennemføre arrangementer i foreningens navn, såfremt arrangementet ikke strider imod foreningens formål eller virke jf. §§ 2, 3 og 4. 

Stk. 7. Personer med bopæl i udlandet optages kun i landsforeningen. 

Stk. 8. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til Daglig øverste ledelse eller gennem medlemsportalen. Allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 7 – ​ Eksklusion​  

Stk. 1. Eksklusion af et medlem af foreningen kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder § 6, stk. 1. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske, hvis medlemmet groft, og efter klar advarsel, modarbejder eller på anden vis belaster foreningens formål eller virke. I særligt grove tilfælde kan eksklusion ske på baggrund af enkeltstående forhold. I eksklusionssager, skal der den, der eventuelt skal ekskluderes, have mulighed for at inddrage et konfliktmæglingsråd 

Stk. 2. Eksklusion kan kun ske ved beslutning ved 2/3 flertal på et møde i Landsrådet. Medlemmet indstilles til eksklusion af et medlem af Landsrådet, en lokalforenings bestyrelse eller 1 procent af medlemmerne. Medlemmet har ret til at vide hvem, som har indstillet vedkommende, og indbydes med taleret til det punkt, hvor eksklusionen behandles. Indbydelse skal ske med minimum 7 døgns varsel.

Stk. 3. Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde ved skriftlig henvendelse til Daglig øverste ledelse senest 4 uger før landsmødet. Det ekskluderede medlem har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

Landsmødet 

§ 8 Landsmødets beføjelser 

Stk. 1. Som foreningens højeste myndighed kan landsmødet, gøre det muligt for de fremmødte medlemmer at stille ændringsforslag til de forslag, som har været medlemmer i hænde senest 2 uger før årsmødet. Stemmeproceduren følger her §11 stk.1. 

  

§ 9 – ​ Det ordinære landsmøde​  

Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed. Landsmødet afholdes årligt i tredje eller fjerde kvartal.

Stk. 2. Landsmødet er åbent for alle foreningens medlemmer og af landsforeningen inviterede gæster.

Stk. 3. Skriftlig indkaldelse til det ordinære landsmøde skal være udsendt af Landsrådet i samarbejde med Daglig øverste ledelse til samtlige medlemmer mindst 6 uger før mødets start. Med indkaldelse følger en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder nedenstående punkter:

 1. Valg af dirigent. 
 2. Valg af stemmetællere og mindst to referenter. 
 3. Vedtagelse af dagsorden. 
 4. Daglig øverste ledelses beretning til godkendelse.
 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 
 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. 
 7. Behandling af forslag til resolutioner. 
 8. Fastlæggelse af minimumskontingent. 
 9. Valg af Daglig øverste ledelse
 10. Valg til Landsrådet
 11. Evt. fastlæggelse af frikøb og/eller ansættelser
 12. Valg af revisor. 
 13. Eventuelt. 
 14. Godkendelse af landsmødet. 

 

Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen kan stille forslag til behandling ved landsmødet og kan kandidere til landsforeningens organer jf. §9 stk. 5 og 6.

Stk. 5. Alle forslag til behandling og kandidaturer til landsforeningens organer skal være Landsrådet og Daglig øverste ledelse i hænde senest 4 uger før landsmødet.

Stk. 5. a Det er også muligt at stille op til alle poster, uden indsendt kandidatur, det skal dog meddeles til dirigenten eller daglig øverste ledelse senest dagen før valget af den post man stiller op til.

Stk. 6. Det er muligt at stille op in absentia.

Stk. 7. Alle forslag og opstillinger skal være medlemmerne i hænde, senest 2 uger før landsmødets afholdelse. 

 

§ 10 – ​ Det ekstraordinære landsmøde​  

Stk 1. Ekstraordinært landsmøde indkaldes såfremt 1/3 af Landsrådet, mindst halvdelen af lokalforeningernes bestyrelser, eller minimum 1/10 af medlemmerne begærer det.

Stk 2. Indkaldelse med forslag til dagsorden til det ekstraordinære landsmøde, skal være medlemmerne i hænde, senest en uge efter, at Landsrådet har modtaget begæring herom. Det ekstraordinære landsmøde afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel, og modtaget forslag til behandling samt opstillinger, fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet.

  

§ 11 – ​ Stemmeprocedurer​  

Stk. 1. Afgørelser om forslag til behandling på landsmødet træffes ved 3/5 flertal, medmindre andet er specificeret i vedtægterne. 

Stk. 2. Ved personvalg til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, afholdes skriftlig afstemning. 

Stk. 3. Ved personvalg, hvor mere end to kandidater skal vælges, tildeles hvert medlem et antal stemmer svarende til halvdelen af de kandidater der skal vælges plus en. Der rundes ned ved valg af et ulige antal kandidater. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. De kandidater med flest stemmer vælges, uanset antallet af stemmer

Stk. 4. Ved personvalg uden et bestemt antal pladser og i tilfælde af overensstemmelse med, eller færre opstiller, end det pågældende antal poster på valg, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. 

Stk. 5. Ved personvalg offentliggøres kun resultatet af afstemningen i form af valgte/ikke-valgte, mens det nøjagtige stemmetal kun kan oplyses til den enkelte opstillede i den gældende afstemning efter deres forespørgsel. 

  

Landsforeningens tre organer 

§ 12 – ​ Landsforeningen​  

Stk. 1. Landsforeningen ledes mellem landsmødet af Landsrådet, og mellem rådsmøderne af daglig øverste ledelse.

Stk. 2. Landsrådet ledes af daglig øverste ledelse, som består af to eller tre personer. Én talsperson og én eller to bestyrere.

Stk. 3. Daglig øverste ledelses opgave er at have det større overblik og udtale sig på foreningens vegne ved henvendelse fra journalister og desuden være foreningens primære ansigter udadtil.

Stk. 4. Medlemmer beslutter på landsmødet eller ved digital afstemning om og/i hvilket omfang der skal frikøbes og/eller ansættes medarbejdere. Dette gøres ved at der fremsættes et budget for det, som der skal godkendes.

Stk. 4.a. Daglig øverste ledelse udarbejder en rollefordeling og økonomisk fordeling af eventuelle midler til frikøb og/eller ansættelser som Landsrådet godkender eller forkaster, inden processen for ansættelserne begynder eller inden frikøbsaftalen underskrives.

 

§ 13 – ​ Landsrådet (LR)  

Stk. 1. LR består af Daglig øverste ledelse og op til 4 menige medlemmer, i daglig tale kaldet Lars’er og op til 2 suppleanter. man vælger hvem der bliver henholdsvis første og anden suppleant ved lodtrækning, organiseret af dirigenten på landsmødet.

Stk. 2. LR er beslutningsdygtig såfremt, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 3. LR har ansvaret for foreningsudvikling både politisk og organisatorisk, de skal igangsætte og understøtte initiativer og aktiviteter over hele landet.

Stk. 4. LR udarbejder og godkender deres egen daglig øverste ledelse. Det skal ske på enten første eller andet lansrådsmøde efter landsmødet.

Stk. 5. LR konstituerer sig selv med de udvalg de ønsker, som kan inkludere menige medlemmer, en kassérer, et medlem i Alternativets Hovedbestyrelse og to medlemmer i Alternativets Politiske Forum. LR kan rekonstituere sig i det omfang de finder passende.

Stk. 6. Er der eller bliver der en eller flere ledige pladser i Landsrådet og/eller Daglig øverste ledelse kan LR indsupplere.

Stk. 7. LR kan beslutte at lave et ordførerhold som kan tegne, udvikle og udtale sig politisk på foreningens vegne inden for deres område.

  

§ 14 – Landsrådet (LR)

Stk. 1. DØL består af én forperson og én eller to medlemmer.

Stk. 2. DØL fordeler selv deres arbejdsopgaver og -områder, eventuelt i samarbejde med eller til godkendelse ved LR, hvis der er tale om et eller flere frikøb.

Stk. 3. DØL har fet overordnede ansvar for driften af foreningen og arbejder på at binde foreningen sammen mellem to landsmøder.

 

 

Politiske beslutninger

§ 15 – Udvikling af politik

Stk. 1. Landsrådet har mulighed for at udvikle politik på følgende måde:

1. Politikken kan udvikles af landsrådets medlemmer og sendes ind til Landsrådet.

2. Politikken godkendes af landsforeningens medlemmer.

3. I tilfælde af, at der akut skal bruges en politisk holdning på et område, som ikke har en officiel politik, kan landsrådet udtale sig om dette. Proceduren for vedtagelse af akut politik bestemmes i landsrådets forretningsordenen.

Stk. 2. Lokalforeningerne må udvikle politik til lokal brug, så længe denne politik følger foreningens formål eller virke jf. §§ 2, 3 og 4, samt følger principprogrammet.

 

Økonomi og opløsning 

§ 16 – ​ Økonomi​  

Stk. 1. Foreningen tegnes af daglig øverste ledelse. 

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 3. Årsregnskabet aflægges af kassereren og fremlægges til godkendelse på det ordinære landsmøde. Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor. 

Stk. 4. Ved økonomiske bidrag, udover kontingentet, på samlet set 1.000,- kroner eller over, i løbet af et regnskabsår, offentliggøres bidragsyderen og beløbet i regnskabet. 

Stk. 5. Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder landsforeningens organer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

  

§17 – ​ Opløsning af foreningen​  

Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kræver vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Det ene landsmøde skal være ordinært, og der skal være mindst en måned imellem de to besluttende landsmøder.

Stk. 2. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som foreningen bygger på. 

  

Som revideret på Alternativets Unges landsmøde d. 29. April - 1. maj 2022.