Vedtægter

Foreningens navn og formål

§ 1 – ​ Navn​  

Stk. 1. Foreningens navn er Alternativets Unge og forkortes ÅU. På engelsk hedder

foreningen Alternative Youth.

 

§ 2 – ​ Formål​

Stk. 1. Foreningen arbejder for at styrke unges demokratiske stemme både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt. 

Stk. 2. Foreningen arbejder for, at flere unge tager del i og ansvar for en seriøs bæredygtig omstilling. 

Stk. 3. Foreningen arbejder for, at Alternativet som bevægelse og politisk platform bliver et samlingspunkt for alle generationer. Alternativets Unge arbejder for at mindske den aldersdiskrimination, der ofte hersker inden for det lokale og globale samfund. 

 

§3 – ​ Manifest​  

Stk. 1. 

Der er altid et alternativ! 

Alternativets Unge er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og​ levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer. 

Alternativets Unge er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os. ​  

Alternativets Unge er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativets Unge er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på​ den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv. 

Alternativets Unge er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. ​Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden. 

Alternativets Unge er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne. 

Alternativets Unge er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. ​

Alternativets Unge er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner. 

Alternativets Unge er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den​ fremtid, vi skal være fælles om. 

Alternativets Unge er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen​ gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat. 

Alternativets Unge er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt​ helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge. 

Alternativets Unge er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på. 

Det er Alternativets Unge. 

  

§4 – ​ Organisationskultur​  

Stk. 1. Alt arbejde i Alternativets Unge skal foregå i overensstemmelse med vores værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet. 

Stk. 2. Alternativets Unge skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer: 

 1. Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.  

 2. Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er. 

 3. Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter. 

 4. Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl. 

 5. Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med. 

 6. Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan vores politiske visioner kan nås. 

 

Foreningsstruktur 

§ 5 – ​ Foreningsmyndigheder​  

Stk. 1. Foreningens myndigheder er: 

 1. Landsmødet 

 2. Landsforeningen 

 3. Lokalforeningerne 

Stk. 2. Lokalforeningers vedtægter skal godkendes af Hovedbestyrelsen før foreningen kan anses som en del af landsforeningen.

 

Medlemskab 

§ 6 – ​ Medlemskab​  

Stk. 1. Enhver, uanset alder, kan opnå medlemskab af foreningen, hvis vedkommende tilslutter sig foreningens formål og virke jf. §§ 2, 3 og 4. 

Stk. 2. Forretningsudvalget har ansvaret for at registreringen af medlemmer og opkrævningen af kontingent forløber ansvarligt.

Stk. 3. Medlemmer opnår stemmeret og valgbarhed efter betalt kontingent. 

Stk. 4. Minimumskontingentet følger det minimumskontingent, som er fastsat af foreningens seneste landsmøde. 

Stk. 5. Medlemmer af landsforeningen har medlemsrettigheder i den lokalforening, medlemmet har valgt gennem medlemsportalen.

Stk. 6. Ethvert medlem af foreningen har ret til at gennemføre arrangementer i foreningens navn, såfremt arrangementet ikke strider imod foreningens formål eller virke jf. §§ 2, 3 og 4. 

Stk. 7. Personer med bopæl i udlandet optages kun i landsforeningen. 

Stk. 8. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til Forretningsudvalget eller gennem medlemsportalen. Allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke.

 

§ 7 – ​ Eksklusion​  

Stk. 1. Eksklusion af et medlem af foreningen kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder § 6, stk. 1. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske, hvis medlemmet groft, og efter klar advarsel, modarbejder eller på anden vis belaster foreningens formål eller virke. I særligt grove tilfælde kan eksklusion ske på baggrund af enkeltstående forhold. I eksklusionssager, skal der den, der eventuelt skal ekskluderes, have mulighed for at inddrage et konfliktmæglingsråd 

Stk. 2. Eksklusion kan kun ske ved beslutning ved 2/3 flertal på et møde i Hovedbestyrelsen. Medlemmet indstilles til eksklusion af et medlem af Hovedbestyrelsen, en lokalforenings bestyrelse eller 1 procent af medlemmerne. Medlemmet har ret til at vide hvem, som har indstillet vedkommende, og indbydes med taleret til det punkt, hvor eksklusionen behandles. Indbydelse skal ske med minimum 7 døgns varsel.

Stk. 3. Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde ved skriftlig henvendelse til Forretningsudvalget senest 4 uger før landsmødet. Det ekskluderede medlem har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

Landsmødet 

§ 8 Landsmødets beføjelser 

Stk. 1. Som foreningens højeste myndighed kan landsmødet, gøre det muligt for de fremmødte medlemmer at kandidere til alle poster, der er på valg på landsmødet, uden indsendelse af kandidatur jf. §9 stk.4. Stemmeproceduren følger her §11 stk.1. 

Stk. 2. Som foreningens højeste myndighed kan landsmødet, gøre det muligt for de fremmødte medlemmer at stille ændringsforslag til de forslag, som har været medlemmer i hænde senest 2 uger før årsmødet. Stemmeproceduren følger her §11 stk.1. 

  

§ 9 – ​ Det ordinære landsmøde​  

Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed. Landsmødet afholdes årligt i andet kvartal. 

Stk. 2. Landsmødet er åbent for alle foreningens medlemmer og af landsforeningen inviterede gæster.

Stk. 3. Skriftlig indkaldelse til det ordinære landsmøde skal være udsendt af Hovedbestyrelsen i samarbejde med Forretningsudvalget til samtlige medlemmer mindst 6 uger før mødets start. Med indkaldelse følger en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder nedenstående punkter:

 1. Valg af dirigent. 

 2. Valg af stemmetællere og mindst to referenter. 

 3. Vedtagelse af dagsorden. 

 4. Forpersonernes beretning til godkendelse.

 5. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse. 

 6. Behandling af forslag til vedtægtsændringer. 

 7. Behandling af forslag til resolutioner. 

 8. Valg af politisk forperson og organisatorisk forperson 

 9. Valg af Politisk næstforperson og organisatorisk forperson

 10. Valg til Hovedbestyrelsen

 11. Valg af Landskasserer 

 12. Godkendelse af ordførerskaber 

 13. Valg af Kampagne og Sociale-Medie ansvarlig

 14. Valg af ordfører 

 15. Valg af suppleanter til Politisk Udvalg.

 16. Fastlæggelse af minimumskontingent. 

 17. Fastlæggelse af frikøb af daglig ledelse.

 18. Valg af revisor. 

 19. Eventuelt. 

 20. Godkendelse af landsmødet. 

 

Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen kan stille forslag til behandling ved landsmødet og kan kandidere til landsforeningens organer jf. §9 stk. 5 og 6.

Stk. 5. Alle forslag til behandling og kandidaturer til landsforeningens organer skal være Hovedbestyrelsen og Forretningsudvalget i hænde senest 4 uger før landsmødet.

Stk. 6. Alle forslag og opstillinger skal være medlemmerne i hænde, senest 2 uger før landsmødets afholdelse. 

 

§ 10 – ​ Det ekstraordinære landsmøde​  

Stk 1. Ekstraordinært landsmøde indkaldes såfremt 1/3 af hovedbestyrelsen, mindst halvdelen af lokalforeningernes bestyrelser, eller minimum 1/10 af medlemmerne begærer det.

Stk 2. Indkaldelse med forslag til dagsorden til det ekstraordinære landsmøde, skal være medlemmerne i hænde, senest en uge efter, at Hovedbestyrelsen har modtaget begæring herom. Det ekstraordinære landsmøde afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel, og modtaget forslag til behandling samt opstillinger, fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet.

  

§ 11 – ​ Stemmeprocedurer​  

Stk. 1. Afgørelser om forslag til behandling på landsmødet træffes ved 3/5 flertal, medmindre andet er specificeret i vedtægterne. 

Stk. 2. Ved personvalg til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, afholdes skriftlig afstemning. 

Stk. 3. Ved personvalg, hvor mere end to kandidater skal vælges, tildeles hvert medlem et antal stemmer svarende til halvdelen af de kandidater der skal vælges plus en. Der rundes ned ved valg af et ulige antal kandidater. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. De kandidater med flest stemmer vælges, uanset antallet af stemmer

Stk. 4. Ved personvalg uden et bestemt antal pladser og i tilfælde af overensstemmelse med, eller færre opstiller, end det pågældende antal poster på valg, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. 

Stk. 5. Ved personvalg offentliggøres kun resultatet af afstemningen i form af valgte/ikke-valgte, mens det nøjagtige stemmetal kun kan oplyses til den enkelte opstillede i den gældende afstemning efter deres forespørgsel. 

  

Landsforeningens tre organer 

§ 12 – ​ Landsforeningen​  

Stk. 1. Landsforeningen ledes mellem landsmødet af tre organer, Forretningsudvalget, Hovedbestyrelsen og Politisk Udvalg.

Stk. 2. Det bestræbes efter, at intet medlem af landsledelsen har flere poster i landsledelsen.

Stk. 2.a. Det er ikke muligt at bestride mere end 1 post i forretningsudvalget ad gangen.

Stk. 2.b. Personer med dobbeltmandat har kun én stemme i landsforeningens udvalg.

Stk. 3. Landsforeningens organer ledes af to forpersoner, med hvert deres fokusområde. Den politiske forpersons fokusområde vil være det politiske arbejde i foreningen, især i POLU og den organisatoriske forpersons fokusområde vil være det organisatoriske arbejde i foreningen, især i Hovedbestyrelsen.

Stk. 4. Forpersonernes opgave er at have det større overblik og udtale sig på foreningens vegne ved henvendelse fra journalister og desuden være foreningens primære ansigter udadtil.

Stk. 5. Medlemmer beslutter på landsmødet eller ved digital afstemning i hvilket omfang den daglige ledelse i forretningsudvalget skal frikøbes.

Stk. 5.a. Den samlede landsledelse udarbejder rolle-beskrivelserne, inden frikøb sættes til afstemning.

 

§ 13 – ​ Hovedbestyrelsen (HB)  

Stk. 1. Hovedbestyrelsen består af op til 7 medlemmer, inkl. landskassereren og det organisatoriske forpersonskab, som alle vælges på landsmødet. Det tilstræbes at Hovedbestyrelsen er så mangfoldig som mulig.

Stk. 2. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig såfremt, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Stk. 3. Hovedbestyrelsen har ansvaret for foreningens organisatoriske arbejde og understøtter de initiativer og aktiviteter, som medlemmer af foreningen tager.

Stk. 4. Den politiske forperson har mandat til at deltage som observatør med taleret i Hovedbestyrelsens møder. 

Stk. 5. Hovedbestyrelsen skal vedtage en forretningsorden senest en måned efter landsmødet.

Stk. 6. Hovedbestyrelsen konstituerer sig med en ny næstforperson, i tilfælde af at enten forpersonen eller næstforpersoen trækker sig.

Stk. 6.a  Bliver/er en plads i Hovedbestyrelsen ledig mere end to måneder før det ordinære landsmøde, kan Hovedbestyrelsen ud fra en medlemsinddragende ansøgningsrunde udpege et nyt medlem til at bestride posten.

 

§ 14 – ​ Politisk udvalg (POLU)  

Stk. 1. Politisk udvalg består af en Kampagne og Sociale-Medie ansvarlig, de valgte ordførere, samt det politiske forpersonskab. Der vælges to suppleanter til Politisk Udvalg. Alle vælges på landsmødet

Stk. 2. Politisk udvalg kan internt med 2/3 flertal vælge de ordførerskaber, der skal stemmes om til Landsmødet. De valgte ordførere har mandat til at udtale sig om deres politiske område på vegne af foreningen.

Stk. 3. Politisk udvalg har ansvaret for foreningens politiske arbejde og understøtter de initiativer og aktiviteter, som medlemmer af foreningen tager. 

Stk. 4. Politisk udvalg vælger internt to medlemmer til Politisk Forum i Alternativet.

Stk. 5. Politisk udvalg er beslutningsdygtig såfremt, at mindst halvdelen af gruppens medlemmer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt. 

Stk. 6. Den organisatoriske forperson har mandat til at deltage som observatør med taleret i POLU møder. 

Stk. 7. POLU skal vedtage en forretningsorden senest en måned efter landsmødet.

Stk. 8. POLU konstituerer sig med en ny næstforperson, i tilfælde af at enten forpersonen eller næstforperson trækker sig.

Stk. 8.a Bliver/er en ordførerpost plads ledig mere end to måneder før det ordinære landsmøde, kan Politisk Udvalg ud fra en medlemsinddragende ansøgningsrunde udpege en ny ordfører eller kampagneansvarlig til at bestride posten.

  

§ 15 – Forretningsudvalg (FU)

Stk. 1. Forretningsudvalget består af de to forpersoner, de to næstforpersoner og landskasseren.

Stk. 2. Forretningsudvalget har det overordnede ansvar for driften af foreningen og arbejder på at binde foreningen sammen mellem to landsmøder.

 

Politiske beslutninger

§ 16 – Udvikling af politik

Stk. 1. Landsforeningen har mulighed for at udvikle politik på følgende måde:

 1. Politikken kan udvikles af landsforeningens medlemmer og sendes ind til Politisk Udvalg.

 2. Politikken godkendes af landsforeningens medlemmer. 

 3. Ekstraordinært kan POLU udvikle og bruge politik, som skal godkendes umiddelbart efter.

Stk. 2. Lokalforeningerne må udvikle politik til lokal brug, så længe denne politik følger foreningens formål eller virke jf. §§ 2, 3 og 4, samt følger principprogrammet.

Stk 3. POLU skal senest en måned efter det ordinære landsmødes afholdelse vedtage en forretningsorden omkring vedtagelse af politik i Alternativets Unge.

 

Økonomi og opløsning 

§ 17 – ​ Økonomi​  

Stk. 1. Foreningen tegnes af Forretningsudvalget. 

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret. 

Stk. 3. Årsregnskabet aflægges af kassereren og fremlægges til godkendelse på det ordinære landsmøde. Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor. 

Stk. 4. Ved økonomiske bidrag, udover kontingentet, på samlet set 1.000,- kroner eller over, i løbet af et regnskabsår, offentliggøres bidragsyderen og beløbet i regnskabet. 

Stk. 5. Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder landsforeningens organer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

  

§18 – ​ Opløsning af foreningen​  

Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kræver vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Det ene landsmøde skal være ordinært, og der skal være mindst en måned imellem de to besluttende landsmøder.

Stk. 2. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som foreningen bygger på. 

  

Som revideret på Alternativets Unges landsmøde d. 14.-17. juli 2021.