Vedtægter

Foreningens navn og formål

§ 1 – Navn

Stk. 1. Foreningens navn er Alternativets Unge og forkortes ÅU.

 

§ 2 – Formål

Stk. 1. Foreningen arbejder for at styrke unges demokratiske stemme både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

Stk. 2. Foreningen arbejder for, at flere unge tager del i og ansvar for en seriøs bæredygtig omstilling.

Stk. 3. Foreningen arbejder for, at Alternativet som bevægelse og politisk platform bliver et samlingspunkt for alle generationer. Alternativets Unge arbejder for at mindske den aldersdiskrimination, der ofte hersker inden for det lokale og globale samfund.

 

§3 – Manifest

Stk. 1.

Der er altid et alternativ!

Alternativets Unge er en politisk idé om personlig frihed, social værdighed og levende, bæredygtige fællesskaber. Et håb. En drøm. En længsel efter mening, betydning og medmenneskelige relationer.

Alternativets Unge er et svar på det, der sker i verden i dag. Rundt om os. Med os.

Alternativets Unge er et opråb mod den kynisme, mangel på gavmildhed og hakken nedad, som trives i vores samfund.

Alternativets Unge er et positivt modspil, En lyst til at komme med reelle og seriøse svar på den miljø- og ressourcekrise, kloden står midt i. En krise som for hver dag forværrer vores egne såvel som vores børn og børnebørns muligheder for et godt, rigt og meningsfuldt liv.

Alternativets Unge er nysgerrighed efter at udvikle vores lokalsamfund, byer og nationer. Vi vil selv tage vare på økonomien og de demokratiske beslutninger. På vores arbejdspladser og i de lokalområder, hvor vores liv leves. Uden at miste det globale udsyn og ansvaret for at finde fælles løsninger sammen med vores naboer. Også dem, der bor på den anden side af kloden.

Alternativets Unge er et samarbejde. Vi ved, at private virksomheder alene ikke kan løse problemerne. Det kan offentlige institutioner heller ikke. Og det kan NGO-bevægelserne heller ikke. Derfor skal vi opfinde helt nye koblinger og samarbejdsmodeller, hvor vi bruger det bedste fra det private, det offentlige og NGO’erne.

Alternativets Unge er åbenhed efter at afprøve nye idéer og skabe løsninger, der virker. Alternativets Unge er også tænksomhed. Efter at forstå komplekse sammenhænge og modstå fristelsen i forsimplede argumenter og behagelige illusioner.

Alternativets Unge er mod til at se problemerne lige i øjnene. Men også mod på den fremtid, vi skal være fælles om.

Alternativets Unge er også humor. Uden humor ingen kreativitet. Uden kreativitet ingen gode idéer. Uden gode idéer ingen skaberkraft. Uden skaberkraft intet resultat.

Alternativets Unge er allerede virkelighed. Rundt om på kloden bliver der lige nu skabt helt nye institutionstyper, virksomhedsformer og sociale netværk. Om det er i København, Seoul, Durban eller Rio. Enkeltvis synes de måske ikke af så meget, men tilsammen er der tale om en livskraftig global forandringsbølge.

Alternativets Unge er for dig som kan mærke, at noget er sat i bevægelse. Som fornemmer, at noget nyt er ved at afløse det gamle. En anden måde at se demokrati, vækst, arbejdsliv, ansvar og livskvalitet på.

Det er Alternativets Unge.

 

§4 – Organisationskultur

Stk. 1. Alt arbejde i Alternativets Unge skal foregå i overensstemmelse med vores værdier: Empati, Mod, Gennemsigtighed, Ydmyghed, Humor, Generøsitet.

Stk. 2. Alternativets Unge skal altid tilstræbe at leve op til 6 debatdogmer:

1.    Vi vil gøre opmærksom på både fordele og ulemper.

2.    Vi vil lytte mere, end vi vil tale, og vi vil møde vores politiske modstandere der, hvor de er.

3.    Vi vil fremhæve de værdier, som ligger bag vores argumenter.

4.    Vi vil indrømme, når vi ikke kan svare på et spørgsmål og indrømme, hvis vi har taget fejl.

5.    Vi vil være nysgerrige overfor alle dem, vi samtaler og debatterer med.

6.    Vi vil åbent og sagligt argumentere for, hvordan vores politiske visioner kan nås.

 

Foreningsstruktur

§ 5 – Foreningsmyndigheder

Stk. 1. Foreningens myndigheder er:

1.     Landsmødet

2.     Landsforeningen

3.     Storkredsforeningerne

4.     Lokalforeningerne

Stk. 2. En storkredsforenings vedtægter skal godkendes af Landstovholdergruppen, ligesom en lokalforenings vedtægter skal godkendes af storkredstovholdergruppen, før foreningen kan anses som en del af landsforeningen. Såfremt en storkredsforening ikke er stiftet, godkender Landstovholdergruppen lokalforeningens vedtægter.

 

Medlemskab

§ 6 – Medlemskab

Stk. 1. Enhver, uanset alder, kan opnå medlemskab af foreningen, hvis vedkommende tilslutter sig foreningens formål og virke jf. §§ 2, 3 og 4.

Stk. 2. Firkløveren har ansvaret for at registreringen af medlemmer og opkrævningen af kontingent forløber ansvarligt.

Stk. 3. Medlemmer opnår stemmeret og valgbarhed 14 dage efter betalt kontingent.

Stk. 4. Minimumskontingentet følger det minimumskontingent, som er fastsat af foreningens seneste landsmøde.

Stk. 5. Medlemmer af landsforeningen har medlemsrettigheder i den storkreds- og lokalforening hvor medlemmet har adresse, medmindre vedkommende har bopæl i udlandet jf. stk. 7. Der kan dispenseres fra dette, såfremt den Landstovholdergruppen acceptere det.

Stk. 6. Ethvert medlem af foreningen har ret til at gennemføre arrangementer i foreningens navn, såfremt arrangementet ikke strider imod foreningens formål eller virke jf. §§ 2, 3 og 4.

Stk. 7. Personer med bopæl i udlandet optages kun i landsforeningen.

Stk. 8. Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til Firkløveren. Allerede betalt kontingent tilbagebetales aldrig.

 

§ 7 – Eksklusion

Stk. 1. Eksklusion af et medlem af foreningen kan ske hvis medlemmet ikke længere overholder § 6, stk. 1. Fratagelse af medlemskab kan endvidere ske, hvis medlemmet groft, og efter klar advarsel, modarbejder foreningens formål eller virke. I særligt grove tilfælde kan eksklusion ske på baggrund af enkeltstående forhold. I eksklusionssager, skal der den, der eventuelt skal ekskluderes, have mulighed for at inddrage et konfliktmæglingsråd

Stk. 2. Eksklusion kan kun ske ved beslutning ved 2/3 flertal på et møde i Landstovholdergruppen. Medlemmet indstilles til eksklusion af en landstovholder. Medlemmet har ret til at vide hvem, som har indstillet vedkommene, og indbydes med taleret til det punkt, hvor eksklusionen behandles. Indbydelse skal ske med minimum 7 døgns varsel.

Stk. 3. Et ekskluderet medlem har ret til at anke eksklusionen på det først forekommende landsmøde ved skriftlig henvendelse til Landstovholdergruppen senest 4 uger før landsmødet. Medlemmet har taleret til landsmødet ved det punkt hvor sagen behandles. Omgøres eksklusionen, træder medlemskabet i kraft med øjeblikkelig virkning.

 

Landsmødet

§ 8 Landsmødets beføjelser

Stk. 1. Som foreningens højeste myndighed kan landsmødet, gøre det muligt for de fremmødte medlemmer at kandidere til alle poster, der er på valg på landsmødet, uden indsendelse af kandidatur jf . §9 stk.4. Stemmeproceduren følger her §11 stk.1.

Stk. 2. Som foreningens højeste myndighed kan landsmødet, gøre det muligt for de fremmødte medlemmer at stille ændringsforslag til de forslag, som har været medlemmer i hænde senest 2 uger før årsmødet. Stemmeproceduren følger her §11 stk.1.

 

§ 9 – Det ordinære landsmøde

Stk. 1. Landsmødet er foreningens højeste myndighed. Landsmødet afholdes årligt i andet kvartal.

Stk. 2. Landsmødet er åbent for alle foreningens medlemmer og af Landstovholdergruppen og Politisk Udvalg inviterede gæster.

Stk. 3. Skriftlig indkaldelse til det ordinære landsmøde skal være udsendt af Landstovholdergruppen i samarbejde med Firkløveren til samtlige medlemmer mindst 6 uger før mødets start. Med indkaldelse følger en foreløbig dagsorden, der mindst indeholder nedenstående punkter:

1.      Valg af dirigent.

2.     Valg af stemmetællere og mindst to referenter.

3.     Vedtagelse af dagsorden.

4.     Landstovholdergruppens beretning til godkendelse.

5.     Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

6.     Behandling af forslag til vedtægtsændringer.

7.     Behandling af forslag til resolutioner.

8.     Valg til Landstovholdergruppen.

9.     Valg til Politisk Forum i Alternativet.

10. Valg til Politisk udvalg.

11. Valg af Landskasserer

12. Valg af Landssekretærere

13. Godkendelse af ordførerskaber

14. Valg af ordfører

15. Fastlæggelse af minimumskontingent.

16. Valg af revisor.

17. Eventuelt.

18. Godkendelse af landsmødet.

Stk. 4. Alle medlemmer af foreningen kan stille forslag til behandling ved landsmødet og kan kandidere til Landstovholdergruppen, Politisk Udvalg, Politisk Forum og Firkløveren jf. §9 stk. 5 og 6.

Stk. 5. Alle forslag til behandling og kandidaturer til Landstovholdergruppen, Politisk Udvalg, Politisk Forum og Firkløveren skal være Landstovholdergruppen og Firkløveren i hænde senest 4 uger før landsmødet.

Stk. 6. Alle forslag og opstillinger skal være medlemmerne i hænde, senest 2 uger før landsmødets afholdelse.

 

§ 10 – Det ekstraordinære landsmøde

Stk 1. Ekstraordinært landsmøde indkaldes såfremt 1/3 af Landstovholdergruppen, mindst halvdelen af storkredsforeningernes tovholdergrupper, eller minimum 1/5 af medlemmerne begærer det.

Stk 2. Indkaldelse med forslag til dagsorden til det ekstraordinære landsmøde, skal være medlemmerne i hænde, senest en uge efter, at Landstovholdergruppen har modtaget begæring herom. Det ekstraordinære landsmøde afholdes senest 6 uger efter at begæringen er modtaget. Indkaldelsen skal ske med mindst 4 ugers varsel, og modtaget forslag til behandling samt opstillinger, fremsendes til medlemmerne senest 2 uger inden mødet.

 

§ 11 – Stemmeprocedurer

Stk. 1. Afgørelser om forslag til behandling på landsmødet træffes ved 3/5 flertal, medmindre andet er specificeret i vedtægterne.

Stk. 2. Ved personvalg til tillidsposter, der rækker ud over det enkelte møde, afholdes skriftlig afstemning.

Stk. 3. Ved personvalg til et bestemt antal kandidater kan der afgives stemme på halvdelen af det antal kandidater, der skal vælges. Hvis et ulige antal kandidater skal vælges, rundes der op. Det enkelte medlem afgør selv, hvor mange stemmer, det afgiver. Der kan kun afgives én stemme på hver kandidat. De kandidater med flest stemmer vælges, uanset antallet af stemmer.

Stk. 4. Ved personvalg uden et bestemt antal pladser, kan en kandidat anses for godkendt, såfremt denne har modtaget tilslutning fra mere end 50% af de afgivne stemmer, inklusiv blanke stemmer. Der kan afgives stemme på alle kandidater, og der kan kun afgives én stemme på hver kandidat.

Stk. 5. Ved personvalg offentliggøres kun resultatet af afstemningen i form af valgte/ikke-valgte, mens det nøjagtige stemmetal kun kan oplyses til den enkelte opstillede i den gældende afstemning efter deres forespørgsel.

 

Landsforeningens organer

§ 12 – Landstovholdergruppen

Stk. 1. Landsforeningen ledes mellem landsmødet af en Landstovholdergruppe og et Politisk udvalg, hvor 5 medlemmer vælges på landsmødet og der vælges 1 medlem i hver storkreds eller storkredsens geografiske område. Der vælges op til fem suppleanter til de af landsmødet valgte landstovholdere, som rangeres efter stemmetal. Det tilstræbes at Landstovholdergruppen er så mangfoldig som mulig.

Stk. 2. Landstovholdergruppen er beslutningsdygtig såfremt, at mindst halvdelen af gruppens medlemmer er til stede.

Stk. 3. Landstovholdergruppen har ansvaret for foreningens organisatoriske arbejde og understøtter de initiativer og aktiviteter, som medlemmer af foreningen tager, samt at varetage foreningens økonomi.

 

§ 13 – Politisk udvalg

Stk. 1. Politisk udvalg består af 7 medlemmer: de to POFO-medlemmer valgt på Landsmødet og 5 almene medlemmer valgt på Landsmødet. Der vælges to suppleanter til Politisk Udvalg.

Stk. 2. Politisk Udvalg kan internt med 2/3 flertal vælge de ordførerskaber, der skal stemmes om til Landsmødet. De valgte ordfører har mandat til at udtale sig på vegne af foreningen.

Stk. 3. Politisk Udvalg har ansvaret for foreningens politiske arbejde og understøtter de initiativer og aktiviteter, som medlemmer af foreningen tager.

Stk. 4. Politisk udvalg er beslutningsdygtig såfremt, at mindst halvdelen af gruppens medlemmer er til stede, fysisk, digitalt (online) eller ved fuldmagt.

 

§ 14 Firkløveren

Stk. 1. Firkløveren består af tre sekretærer og en kasserer valgt ved landsmødet, der mellem to landsmøder arbejder på at binde foreningen sammen. Der vælges op til 2 suppleanter til sekretærerne og op til 1 suppleant til kassereren på landsmødet.

Stk. 2. Et medlem af Firkløveren, som ikke er medlem af hverken Politisk Udvalg eller Landstovholdergruppen har stadigvæk møde- og taleret i de to udvalg.

Stk 3. Landskasseren nedsætter i samarbejder med landstovholdergruppen et økonomiudvalg bestående af foreningens medlemmer.

 

Økonomi og opløsning

§ 15 – Økonomi

Stk. 1. Foreningen tegnes af den samlede Firkløver.  Ved køb og salg af fast ejendom er det dog altid den samlede Landstovholdergruppe, der tegner foreningen.

Stk. 2. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 3. Årsregnskabet aflægges af kassereren og fremlægges til godkendelse på det ordinære landsmøde. Årsregnskabet revideres af den på det ordinære landsmøde valgte statsautoriserede eller registrerede revisor.

Stk. 4. Ved økonomiske bidrag, udover kontingentet, på samlet set 1.000,- kroner eller over, i løbet af et regnskabsår, offentliggøres bidragsyderen og beløbet i regnskabet.

Stk. 5. Landsforeningen hæfter alene med de midler, den har til rådighed. Foreningens medlemmer, herunder, Landstovholdergruppen, Politisk Udvalg, Firkløveren og Ordførerne, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser og har ikke krav på nogen del af foreningens midler.

 

§16 – Opløsning af foreningen

Stk. 1. Opløsning af landsforeningen kræver en beslutning af et flertal i Landstovholdergruppen samt en efterfølgende vedtagelse på to af hinanden følgende landsmøder, med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Det ene landsmøde skal være ordinært, og der skal være mindst en måned imellem de to besluttende landsmøder.

Stk. 2. Ved en opløsning af foreningen tilfalder foreningens formue et formål, der efter landsmødets vurdering er med til at fremme de værdier, som foreningen bygger på.

 

Som revideret på Alternativets Unges landsmøde d. 19. maj 2018 i Bramming.

 

ÅUs vedtaegter 2018.pdf