Principprogram

Alternativets Unge er netop; et alternativ. Et alternativ, der bygger på en vision om, at fremtiden skal formes af os, der skal leve i den. Vi ønsker at skabe en helt ny verden, hvor der er plads til alle, og hvor vi løser de kriser, vi befinder os i. Alternativets Unge besidder ikke et ensidigt, ideologisk grundsyn til at løse disse kriser. I stedet baserer Alternativets Unge sig på 6 grundlæggende værdier, der skal gennemsyre alt vores politiske arbejde og sikre de rigtige løsninger på virkelighedens problemer.

 

1. Mod - Mod til at se problemerne i øjnene, men også mod på den fremtid, der er vores.

2. Generøsitet - Alt, hvad der kan deles, skal deles med dem, der har lyst.

3. Gennemsigtighed - Alle skal have mulighed for at se os over skulderen - både på gode og dårlige dage.

4. Ydmyghed - Overfor opgaven, overfor dem, vi står på skuldrene af og overfor dem, der kommer efter os.

5. Humor - Humor skaber kreativitet, og kreativitet skaber gode idéer. Af gode idéer kommer skaberkraft, og skaberkraft giver resultater.

6. Empati - At sætte sig i den andens sted og se verden derfra for herved at skabe løsninger, hvor alle vinder.

 

Med disse 6 værdier som bærende rettesnor fremlægger vi herunder vores grundlæggende tanker for den politik, der ifølge os vil skabe et bedre samfund og en bedre verden.

 

De tre bundlinjer

I stedet for nationalregnskabets endimensionelle økonomiske bundlinje vil Alternativets Unge indføre et regnskab med tre bundlinjer – en grøn, en social og en økonomisk bundlinje. Det betyder også, at styringen af samfundet med et endimensionelt BNP-begreb erstattes af “De Tre Bundlinjer”, der giver et langt mere helhedsorienteret billede af, om udviklingen er på rette vej.

  • Den grønne bundlinje skal måles på biodiversitet, drivhusgasser, kemisk belastning, økologisk aftryk, affald som ressource og fossile subsidier.
  • Den sociale bundlinje skal måles på livstilfredshed, fællesskaber, demokrati og borgerrettigheder, fattigdom, helbred, ligeværd og mangfoldighed.
  • Den økonomiske bundlinje skal måles på meningsfuld beskæftigelse, lighed, forskning og udvikling, offentlige budgetter i langsigtet balance, finansiel stabilitet og erhvervskompetence.

 

Et ægte demokrati

Vi vil skabe verdens mest inddragende demokrati. I Alternativets Unge tror vi på, at kampen for demokrati er en konstant kamp, som enhver ny generation bør kæmpe og videreudvikle. Denne kamp går ifølge Alternativets Unge ud på at flytte magten fra de få med stor økonomisk, social og politisk magt, over til de mange, skabt ud fra en kollektiv tanke, om at alle mennesker er skabt lige og skal have en stemme i vores samfund. Det betyder, at vi også ønsker mere lokaldemokrati, hvor eksempelvis inkluderende ejerskabsformer skal spille en større rolle.

Alternativets Unge ønsker grundlæggende et folkestyre, der inddrager alle i samfundet og engagerer alle. Vi ønsker et folkestyre, hvor ingen institutioner tager mere magt, end de behøver, og hvor så meget som muligt bliver ladt op til det enkelte menneske eller den enkelte lokale institution i erkendelsen af, at ingen løsning virker alle steder. Vi ønsker et folkestyre, hvor almindelige mennesker kan få deres stemme hørt og være med til at ændre det samfund, de er en del af.

 

Den bæredygtige verden

Alternativets Unge anerkender klimaforandringer som vores tids vigtigste og største udfordring. For os ændrer klimaforandringerne alt. Derfor skal vi tage konsekvensen af denne erkendelse og transformere alle dele af samfundet, så klimaet igen kommer i balance. Jordens borgere må respektere jordens grænser, da vores planet er grundlaget for alt, vi foretager os og det liv, vi skal leve gennem flere generationer.

Klimakrisen er en global krise, der kræver globale svar og løsninger. Derfor kæmper vi for at styrke og påvirke de internationale organisationer, som Danmark er en del af. Vi skal have et stærkt FN, der skal sætte bindende krav til medlemslandene og tvinge de mest forurenende stater til at tage det tungeste læs.

Også regionalt skal vi sætte hårdt ind. Derfor ser vi os også som et EU-positivt parti, der tror på EU som en del af løsningen på klimakrisen. Det nuværende EU varetager dog i høj grad industriens interesser, og derfor ønsker vi en reformering af EU, der gør det til et mere grønt og solidarisk samarbejde og sikrer, at alle lande i samarbejde vil kæmpe for et bedre og grønnere Europa.

Hvis vi skal skabe en bæredygtig verden, kræver det et Danmark, der genvinder rollen som det grønne foregangsland, vi engang var. Derfor ønsker vi, at Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men også det bedste land for verden. Derfor er der også brug for en omlægning af vores økonomisk systemer til en grøn økonomi, der sætter social og miljømæssig retfærdighed over økonomisk vækst for de rigeste.

 

Muligheder for alle

Alternativets Unge tror på, at et stærk samfund er sikret gennem frihed for den enkelte og et socialt ansvar for fællesskab. Et stærkt samfund sikrer muligheden for et frit og lykkeligt liv til den enkelte borger. Samfundet skal indrettes, så alle borgere har mulighed for at opnå det, de vil med deres liv, og hvor flere kan gå fra at være jobtagere til at kunne blive jobskabere. Derfor skal staten arbejde for at sikre menneskets muligheder for at nytænke og realisere sig selv.

Alternativets Unge vil skabe muligheder for alle. Derfor vil have fri og lige adgang til uddannelse hele livet uanset ens livssituation. Gennem uddannelse udvikler mennesket en forståelse for sig selv og den verden, der omgiver én. Gennem uddannelse kan vi skabe muligheder for, at alle kan opnå deres fulde potentiale.

Vi kæmper for et samfund med lige muligheder, hvor alle kan opnå deres potentiale, og hvor ingen er hævet over andre. Derfor kæmper Alternativets Unge mest af alt for en stærk og beskyttende velfærdsstat for alle borgere. En velfærdsstat, der skal give et sikkerhedsnet til alle og sikre, at der er lige muligheder til at blive den, man vil være - uanset størrelsen på ens pengepung.

 

Det frie og lige menneske

Alternativets Unge kæmper derudover for alle de grundlæggende liberale frihedsrettigheder som ytringsfrihed, den personlige frihed og forsamlingsfriheden, men også for friheden til et meningsfuldt liv, samt friheden til eget valg af livssyn. Dette dobbelte frihedsbegreb om frihed fra undertrykkelse og frihed til en meningsfuld tilværelse kræver beskyttelse fra den frihedsberøvende stat, som overvåger og kontrollerer befolkningen alt for meget, og en beskyttelse fra et privat marked, der er for vækstfokuseret på bekostning af menneskets arbejdsglæde og jordens miljø og klima. Derfor skal der sættes større krav til staten og det private marked, så vi sikrer mere frihed generelt, men samtidig altid med respekt for det fælles bedste.

Det frie menneske kræver dog også en frihed til at være, hvem man vil uden at blive straffet for at være anderledes. Alternativets Unge er derfor - udover at være et demokratisk projekt - i bund og grund også et feministisk og antiracistisk projekt, der kæmper for lighed blandt alle køn, seksualiteter og etniciteter i det moderne, multikulturelle samfund. Vi vil derfor kæmpe for et egalitært samfund, hvor vi ikke accepterer symbolpolitik rettet mod enkelte grupperinger i samfundet, men hvor vi mener, at lighed er en fundamental rettighed på linje med frihed.

 

Det solidariske samfund

Solidaritet er et grundprincip for Alternativets Unge. Det handler for os om solidaritet både mod andre og mellem hinanden i samfundet. Det er fællesskabets fundament, at man kan stole på hinanden. Vi tror grundlæggende på det bedste i alle mennesker, og tror på, at alle gerne vil bidrage til en bedre verden - selv dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Derfor ønsker vi at fjerne mange af de kontrol- og incitamentsstrukturer, der især rammer de socialt udsatte i dag.

Vi vil i stedet opbygge tillid og derigennem solidaritet mellem mennesker. Det kan gøres gennem gode vilkår for det frivillige foreningsliv og ved at give alle uanset baggrund mulighed for at deltage i fællesskaber og nyde godt heraf. Vi tror på, at mennesker gerne vil engagere sig og beskæftige sig med noget, som giver mening i den enkeltes liv. Men vi vil også vise solidaritet til verdenssamfundet, hvor Danmark skal gå forrest og tage ansvar især i arbejdet med FN’s verdensmål. For vi tror på, at man sammen i solidaritet kan skabe et bedre liv for alle.